Video

LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

  • Quy chế - Điều lệ

Quy chế Ban Chấp hành
Quy chế Ban Chấp hành

Điều lệ Hiệp hội sữa Việt Nam
Điều lệ Hiệp hội sữa Việt Nam

Quy chế quản lý tài chính

Quyết định số 01/QĐ-HHS về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Hiệp hội sữa Việt Nam